in

Polacy otrzymają wsparcie finansowe. Lepiej się pospieszyć, to ostatnie dni na złożenie wniosku

Czas na składanie wniosków o dofinansowanie nawozów mineralnych, zgodnie z najnowszymi informacjami, został przedłużony do 31 lipca 2023 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) przyjmuje dokumenty, które można dostarczyć bezpośrednio do placówek, przekazać za pośrednictwem platformy ePUAP lub usługi mObywatel dostępnej na stronie gov.pl, a także przesłać rejestrowaną przesyłką pocztową. Obecnie, do ARiMR wpłynęło blisko 285 tysięcy wniosków. O czym należy pamiętać, planując go złożyć?

Kto może ubiegać się o dofinansowanie nawozów mineralnych?

Wsparcie finansowe jest skierowane do producentów rolnych, którzy są mikro-, małymi lub średnimi przedsiębiorstwami i znajdują się w trudnej sytuacji finansowej z powodu kryzysu związanego z agresją Rosji na Ukrainę. Aby otrzymać dopłatę, rolnicy muszą spełnić pewne warunki. Poza wnioskiem o przyznanie płatności bezpośrednich za 2023 r., konieczne jest również posiadanie numeru identyfikacyjnego nadanego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności.

Szczegóły dotyczące dofinansowania nawozów mineralnych

Wsparcie finansowe jest przeznaczone na zakup nawozów mineralnych, z wyłączeniem wapna nawozowego i wapna nawozowego zawierającego magnez. Transakcje zakupu muszą mieć datę między 16 maja 2022 r. a 15 maja 2023 r.

Istotne jest, że podmiot sprzedający nawozy musi prowadzić działalność w zakresie obrotu lub sprzedaży tych produktów. Rolnik składając wniosek o dofinansowanie, musi dołączyć kopie faktur, ich duplikaty lub imienne dokumenty księgowe potwierdzające przeprowadzoną transakcję.

Jak obliczane jest wsparcie finansowe?

ARiMR stosuje specjalny dwustopniowy algorytm do wyliczenia wysokości wsparcia finansowego. W pierwszym kroku, powierzchnię upraw rolnych deklarowaną przez producenta (o powierzchni nie większej niż 300 ha) mnoży się przez 500 zł (jeśli chodzi o uprawy rolnicze) lub 250 zł (dotyczące łąk, pastwisk i traw na gruntach ornych, z wyłączeniem obszarów, które otrzymały pomoc finansową w ramach działań objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, gdzie obowiązuje całkowity zakaz nawożenia).

Następnie, w drugim kroku, oblicza się iloczyn liczby ton zakupionych nawozów mineralnych i różnicy między ceną za tonę tych nawozów a średnią ceną danego typu nawozu ogłoszoną w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Wsparcie finansowe zostanie przekazane rolnikowi na podstawie mniejszej z otrzymanych w ten sposób kwot.

Tego rodzaju wsparcie finansowe ma pomóc rolnikom w pokryciu kosztów i poprawie efektywności produkcji rolniczej.