in

Podwójna emerytura jest możliwa. Mało osób o tym wie

W Polsce wielu emerytów marzy o podwójnej emeryturze lub wysokim dodatku do swojego świadczenia, ponieważ rosnące koszty życia wymuszają szukanie dodatkowych pieniędzy. Choć Zakład Ubezpieczeń Społecznych może wypłacać tylko jedną emeryturę lub rentę, istnieje możliwość pobrania dodatkowego świadczenia. W tym celu należy złożyć wniosek do innego urzędu i poczekać na pozytywną decyzję.

O dodatkową emeryturę mogą się ubiegać emeryci spełniający pewne wymagania i znajdujący się w jednym z trzech przypadków uprawniających do takiego wsparcia.

Podwójna emerytura dla zagranicznych pracowników

Osoby, które legalnie pracują za granicą i odprowadzają składki, mogą ubiegać się o podwójne świadczenia emerytalne co miesiąc. Aby uzyskać takie dodatkowe świadczenie, seniorzy muszą udowodnić, że byli zatrudnieni w kraju, który ma podpisaną umowę narodową w dziedzinie ubezpieczeń społecznych z Polską, tj. w krajach Unii Europejskiej i Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA).

Wniosek należy złożyć nie tylko w ZUS-ie, ale również w odpowiedniej instytucji w kraju, w którym się pracowało. Należy pamiętać, że wiek emerytalny oraz wymagany staż pracy mogą się różnić w poszczególnych krajach. Może to oznaczać, że niektórzy będą musieli poczekać kilka lat dłużej na dodatkową emeryturę, a inni otrzymają ją wcześniej niż to przewiduje ZUS.

Podwójna emerytura dla mundurowych

Pracownicy służb mundurowych mogą skorzystać z zarówno z świadczeń z ZUS-u, jak i z Zakładu Emerytalno-Rentowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (ZER MSWiA). W przypadku wojskowych, świadczenie to jest dostępne już po 15 latach służby. Wielu mundurowych decyduje się nadal pracować, odprowadzając składki do ZUS-u.

Prawo do drugiej emerytury przysługuje jedynie osobom, które wstąpiły do służb mundurowych po 2 stycznia 1999 roku. Ci, którzy rozpoczęli służbę wcześniej, nie mają tego prawa, ale mogą otrzymać dodatkowe świadczenie, jeśli po zakończeniu służby zatrudnią się w sektorze cywilnym.

Dodatkowe świadczenia emerytalne dla rolników

Rolnicy, którzy opłacają składki do ZUS-u oraz do Kasy Rolniczego Ubezpodczasania Społecznego (KRUS), mogą otrzymać dodatkowe świadczenia emerytalne. Wniosek do KRUS będzie rozpatrywany pozytywnie, jeśli świadczeniobiorca odprowadzał składki przez co najmniej 25 lat (mężczyźni) lub 20 lat (kobiety). Należy jednak pamiętać, że podwójna emerytura przysługuje tylko osobom urodzonym po 31 grudnia 1948 roku. Różnice w traktowaniu emerytów wynikają z reformy ubezpieczenia emerytalnego z 1999 roku. Osoby urodzone przed 1949 rokiem otrzymują świadczenia z indywidualnych kont emerytalnych w ZUS, natomiast te urodzone później mogą ubiegać się o dodatkową emeryturę „części rolnej” z KRUS.