in

Te choroby dyskwalifikują z czynnej służby wojskowej. Zapoznaj się z tą listą!

Choć w naszym kraju nie ma obowiązkowej służby wojskowej, każdy mężczyzna ma obowiązek stawić się przed komisją wojskową. Dotyczy ona także kobiet, które posiadają umiejętności przydatne w razie kryzysowej sytuacji.

Na komisji lekarskiej sprawdzany jest stan zdrowia, po czym wystawiona zostaje ocena stopnia przydatności w wojsku. Ci, u których nie występuje żadne przeciwwskazanie do wstąpienia w szeregi armii, dostają kategorię A. Co z pozostałymi osobami?

Rodzaje kategorii wojskowych w naszym kraju to:

A – zdolny do czynnej służby wojskowej
B – czasowo niezdolny do czynnej służby wojskowej
D – niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju
E – trwale i całkowicie niezdolny do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju oraz w czasie ogłoszenia mobilizacji w czasie wojny

Nasuwa się jedno pytanie: jakie choroby sprawiają, że dana osoba staje się niezdolna do pełnienia czynnej służby wojskowej?

Komisja lekarska decyduje o przyznaniu konkretnej kategorii na podstawie badań, dokumentacji medycznej i wywiadu. Problemy zdrowotne wcale nie oznaczają przyznania trwałej i całkowitej niezdolności do czynnej służby wojskowej.

Co może dyskwalifikować z czynnej służby wojskowej?

Budowa ciała

Wzrost poniżej 150 cm przy proporcjonalnej budowie ciała (D)
Słaba budowa ciała upośledzająca sprawność ustroju (D)
Charłactwo (wyniszczenie organizmu) nie rokujące poprawy (E)
Otyłość upośledzająca sprawność ustroju (D)
Odwrotne położenie trzewi z zaburzeniami w ustroju (D)

Skóra, tkanka podskórna, naczynia limfatyczne, węzły chłonne

Przewlekłe choroby skóry, szpecące, upośledzające sprawność ustroju (D)
Ciała obce wgojone w powłoki zewnętrzne, znacznie upośledzające sprawność ustroju (D)
Tatuaże szpecące i nie szpecące (D/A)
Torbiel włosowa nawrotowa po wielokrotnych (trzech i więcej) operacjach, nie poddająca się leczeniu (D/E)
Blizny szpecące lub upośledzające sprawność ustroju (D)
Skupienie powiększonych węzłów chłonnych z ropniem lub bez (D)
Organiczne schorzenia naczyń limfatycznych nieznacznie upośledzające sprawność ustroju (D)

Czaszka, głowa

Zniekształcenia czaszki (np. guzy, wgniecenia) oraz ubytki kości czaszki pourazowe lub chorobowe, upośledzające sprawność ustroju (D)
Przepukliny mózgu (E)
Obce ciała w mózgu (E)

Wzrok

Zniekształcenie powiek upośledzające funkcję ochronną (D)
Przewlekłe choroby brzegów powiek lub spojówek trudno poddające się leczeniu, upośledzające sprawność oka (D)
Zrosty spojówki gałkowej lub powiekowej upośledzające skrajne wychylenie gałki ocznej lub ruchomość powiek, nie powodujące wysychania rogówki (A/D)
Nieznaczne upośledzenie wydzielania lub odpływu łez (A/D)
Ślepota jednego oka lub brak jednej gałki ocznej przy ostrości wzroku pozostałego oka nie mniejszej niż 0,8 bez korekcji albo po zastosowaniu szkieł sferycznych do +-3,0 dioptrii lub cylindrycznych do +-2,0 d. (E)
Ślepota jednego oka lub brak jednej gałki ocznej przy ostrości wzroku pozostałego oka poniżej 0,8 po zastosowaniu szkieł sferycznych do +-3,0 d., cylindrycznych do +-2,0 d. (D)
Nieznaczny oczopląs przy patrzeniu na wprost, wzmagający się przy patrzeniu w bok (D/A)
Wyraźny oczopląs przy patrzeniu na wprost (D)
Brak jednoczesnego widzenia obuocznego z ostrością wzroku gorszego oka mniejszą niż 0,5 do 0,1, z korekcją optymalną (D)
Niedowład mięśni zewnętrznych lub wewnętrznych oka porażenny, lub pourazowy, nieznacznie upośledzający czynność wzrokową, niepowodujący podwójnego widzenia (D/E)
Ostrość każdego oka co najmniej 0,5, z korekcją szkłami sferycznymi wklęsłymi lub wypukłymi powyżej 6,0 d. albo cylindrycznymi wklęsłymi lub wypukłymi powyżej 3,0 d. (D)
Przewlekłe i nawracające choroby rogówki, twardówki, tęczówki, ciała rzęskowego i soczewki (D)
Przebyte nienawracające choroby siatkówki, naczyniówki i nerwu wzrokowego (D)
Jaskra (E)

Słuch, problemy z błędnikiem

Jednostronne lub obustronne zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego, blizny błony bębenkowej, przewlekły nieżyt ucha środkowego z osłabieniem słuchu (D)
Jednostronne zwężenie przewodu słuchowego zewnętrznego, blizny zniekształcające błonę bębenkową, upośledzające ruchomość kosteczek słuchowych, przewlekły nieżyt ucha środkowego z przytępieniem słuchu (D)
Jednostronne lub obustronne zarośnięcie przewodu słuchowego zewnętrznego, blizny zniekształcające błonę bębenkową, upośledzające ruchomość kosteczek słuchowych, z przytępieniem słuchu graniczącym z głuchotą (E)
Jednostronny lub obustronny suchy ubytek błony bębenkowej (D)
Jednostronne przewlekłe ropne zapalenie ucha środkowego, niezależnie od ostrości słuchu (E)
Gruźlica uszu czynna (E)
Przebyta wygojona jednostronna operacja zachowawcza ucha środkowego (D)
Jednostronne lub obustronne zwyrodnienie włókniste (tympano- lub otoskleroza) ucha środkowego z osłabieniem słuchu (D)
Obustronne zwyrodnienie włókniste lub kostne (tympano- lub otoskleroza) ucha środkowego z jednostronnym przytępieniem słuchu przy drugostronnym osłabieniu słuchu (E)
Jednostronne lub obustronne osłabienie słuchu bez zaburzeń równowagi ciała (D)
Jednostronne przytępienie słuchu bez zaburzeń równowagi ciała (D)
Jednostronne przytępienie słuchu nawet graniczące z głuchotą, przy drugostronnym osłabieniu słuchu (E)
Obustronne przytępienie słuchu bez zaburzeń równowagi ciała (E)
Głuchoniemota (E)
Czasowe zaburzenia równowagi ciała (B)
Trwałe zaburzenia równowagi ciała (E)

Nowotwory

Nowotwory niezłośliwe szpecące lub powodujące mierne zaburzenia czynności narządów (D)
Nowotwory niezłośliwe szpecące lub powodujące znaczne zaburzenia czynności ustroju (E)
Nowotwory złośliwe wszystkich rodzajów i stopni (E)
Blizny po usunięciu nowotworów złośliwych lub po leczeniu energią promienistą (E)

Narząd moczowo-płciowy

Wady rozwojowe nerek lub nerka ruchoma upośledzające sprawność ustroju (E)
Kamica układu moczowego, z okresowym wydalaniem złogów, udokumentowana radiologicznie (D)
Przewlekłe odmiedniczkowe zapalenie nerek (śródmiąższowe bakteryjne i abakteryjne) (E)
Przewlekłe kłębkowe zapalenie nerek (E)
Krwiomocz i białkomocz o nie ustalonej etiologii (B)
Roponercze lub wodonercze (E)
Niewydolność nerek (E)
Wrodzony lub pooperacyjny brak jednej nerki (E)
Przewlekłe zapalenie pęcherza moczowego lub dróg moczowych (D)
Nietrzymanie moczu ze zmianami w układzie moczowym (E)
Przewlekłe organiczne choroby pęcherza moczowego lub dróg moczowych upośledzające funkcję narządu (E)
Kamica pęcherza moczowego (D)
Przetoki pęcherza moczowego (E)
Zwężenie cewki moczowej utrudniające oddawanie moczu (D)
Spodziectwo lub wierzchniactwo powodujące zaburzenia w oddawaniu moczu (D)
Przetoka prąciowa cewki moczowej (E)
Przetoka mosznowa lub kroczowa cewki moczowej (E)
Zniekształcenie prącia znacznego stopnia (np. plastyczne stwardnienie lub inne) (D/E)
Brak prącia (E)
Wodniaki jądra, powrózka nasiennego lub torbiele najądrza, upośledzające czynność narządu (D)
Przewlekłe nawrotowe, nieswoiste zapalenie najądrza i (lub) jądra (D)
Przewlekłe zapalenie gruczołu krokowego (D)
Brak lub zanik obu jąder (D)
Wnętrostwo jednostronne, z umiejscowieniem jądra w kanale pachwinowym (D)
Wnętrostwo obustronne (E)
Gruźlica narządu moczopłciowego (E) 

Stan psychiczny

Nerwice (w tym także narządowe) znacznie upośledzające zdolności adaptacyjne, rokujące wyleczenie lub istotną poprawę (D)
Nerwice (w tym także narządowe) znacznie upośledzające zdolności adaptacyjne, nierokujące wyleczenia (E)
Sytuacyjne reakcje dezadaptacyjne znacznie upośledzające zdolności przystosowawcze (B)
Osobowość nieprawidłowa znacznie upośledzająca zdolności adaptacyjne, poddająca się korekcji (D)
Moczenie nocne przewlekłe (D)
Psychozy reaktywne (D)
Psychozy egzogenne (pourazowe, infekcyjne, z wyjątkiem alkoholowych) przebyte bez pozostawienia defektu (D)
Psychozy egzogenne (pourazowe, infekcyjne, intoksykacyjne, z wyjątkiem alkoholowych) przebyte z pozostawieniem defektu (E)
Psychozy alkoholowe (majaczenie drżenne, halucynoza, zespół Korsakowa i inne) (E)
Psychozy endogenne (schizofrenia, paranoja, parafrenia, cyklofrenia) oraz psychozy inwolucyjne, przedstarcze i starcze (E)
Ociężałość umysłowa (A/D)
Pogranicze upośledzenia umysłowego (D)
Upośledzenie umysłowe (E)
Zależność alkoholowa (i od innych środków odurzających) w fazie początkowej (D)
Zależność alkoholowa (i od innych środków odurzających) z cechami psychodegradacji (E)
Zaburzenia psychiczne niepsychotyczne pochodzenia organicznego znacznie upośledzające zdolności adaptacyjne — w okresie kompensacji (D)

Układ nerwowy

Przewlekłe zespoły bólowe, korzeniowe, korzeniowo-nerwowe, splotów nerwowych, nerwobóle i zapalenie pojedynczych lub licznych nerwów, z częstymi zaostrzeniami i objawami przedmiotowymi (D)
Przewlekłe zespoły bólowe, korzeniowe, korzeniowo-nerwowe, splotów nerwowych, nerwobóle i zapalenie pojedynczych nerwów, z częstymi zaostrzeniami i utrwalonymi objawami ubytkowymi (E)
Przewlekłe choroby i trwałe następstwa chorób lub urazów nerwów obwodowych, z zaburzeniami ruchowymi, czuciowymi i troficznymi, nieznacznie upośledzające sprawność ustroju (D)
Przewlekłe choroby i trwałe następstwa chorób lub urazów nerwów obwodowych, z zaburzeniami ruchowymi (znaczne niedowłady lub porażenia), czuciowymi i troficznymi, upośledzające sprawność ustroju (E)
Trwałe następstwa chorób lub urazów ośrodkowego układu nerwowego, z zaburzeniami mózgowo-rdzeniowymi, nieznacznie upośledzające sprawność ustroju (D)
Trwałe następstwa chorób lub urazów ośrodkowego układu nerwowego, z zaburzeniami mózgowo-rdzeniowymi, znacznie upośledzające sprawność ustroju (E)
Organiczne postępujące choroby ośrodkowego układu nerwowego, nierokujące poprawy (E)
Zaniki po przebytych chorobach lub urazach albo wrodzone braki mięśni, nieupośledzające sprawności ustroju (A/D)
Choroby układu mięśniowego i zaniki po przebytych chorobach lub urazach albo wrodzone braki mięśni, nieznacznie upośledzające sprawność ustroju (D)
Choroby układu mięśniowego i zaniki po przebytych chorobach lub urazach albo wrodzone zaniki mięśni, upośledzające sprawność ustroju (E)
Padaczka z rzadko występującymi napadami, bez zmiany w zakresie intelektu i bez zaburzeń zachowania (D)
Padaczka z częstymi napadami, niezależnie od ich rodzaju, lub ze zmianami w zakresie intelektu i zaburzeniami zachowania (E)

Kończyny

Zniekształcenia kości miednicy, obręczy barkowej i kończyn (wrodzone, po złamaniach i po stanach zapalnych) nieznacznie upośledzające sprawność ruchową (A/D)
Zniekształcenia kości miednicy, obręczy barkowej i kończyn (wrodzone, po złamaniach i po stanach zapalnych) miernie upośledzające sprawność ruchową (D)
Zniekształcenia kości miednicy, obręczy barkowej i kończyn (wrodzone, po złamaniach i po stanach zapalnych) znacznie upośledzające sprawność ruchową (E)
Przewlekłe stany zapalne kości (D)
Skrócenie kończyny dolnej powyżej 2 cm do 4 cm, z nieznacznym upośledzeniem sprawności ruchowej (A/D)
Skrócenie kończyny dolnej powyżej 4 cm do 6 cm, z upośledzeniem sprawności ruchowej (D)
Skrócenie kończyny dolnej ze znacznym upośledzeniem sprawności ruchowej (E)
Zwichnięcia nawykowe (D)
Zniekształcenia w obrębie wielkich stawów kończyn bez upośledzenia sprawności ustroju (A/D)
Zniekształcenia w obrębie wielkich stawów kończyn nieznacznie upośledzające sprawność ustroju (A/D)
Zniekształcenia w obrębie wielkich stawów kończyn upośledzające sprawność ustroju (D)
Przewlekłe choroby stawów bez zniekształceń oraz przewlekłe zapalenie tkanki łącznej rozlane i okołostawowe (D)
Przewlekłe choroby stawów upośledzające sprawność ustroju, w tym także reumatoidalne zapalenie stawów (RZS) (E)
Zmiany zwyrodnieniowe stawów nieznacznie upośledzające sprawność ruchową (A/D)
Zmiany zwyrodnieniowe stawów miernie upośledzające sprawność ruchową (D)
Stopa płaska, koślawa, szpotawa, miernie upośledzająca sprawność ruchową (D)
Stopa płaska, koślawa, szpotawa, końska, piętowa i inne znacznie upośledzająca sprawność ruchową (E)
Rozległe żylaki kończyn, bez zmian troficznych skóry i owrzodzeń (D)
Rozległe żylaki kończyn, ze zmianami troficznymi lub owrzodzeniami (E)
Brak jednego palucha lub innych palców stóp, z zachowaniem główek kości śródstopia, nieupośledzający chodzenia (A/D)
Brak obu paluchów lub jednego palucha i innych palców stóp, z zachowaniem główek kości śródstopia, upośledzający chodzenie (D)
Brak palców stóp, z uszkodzeniem kości śródstopia (E)
Zniekształcenie palców stóp nieznacznie utrudniające noszenie obuwia i chodzenie (A/D)
Zniekształcenie palców stóp miernie utrudniające noszenie obuwia i chodzenie (D)
Brak palców rąk miernie upośledzający chwyt (D)
Brak palców rąk znacznie upośledzający chwyt (E)
Częściowe braki palców rąk, ograniczenie ruchów palców rąk lub ich przykurcz miernie upośledzające chwyt (D)
Częściowe braki palców rąk, ograniczenie ruchów palców rąk lub ich przykurcz znacznie upośledzające chwyt (E)
Zrośnięcie palców rąk lub palce nadliczbowe, bez upośledzenia chwytu (A/D)
Zrośnięcie palców rąk lub palce nadliczbowe, miernie upośledzające chwyt (D)
Zrośnięcie palców rąk lub palce nadliczbowe znacznie upośledzające chwyt (E)

Jama ustna

Zniekształcenie języka nieznacznie upośledzające mowę i połykanie (A/D)
Zniekształcenie języka znacznie upośledzające mowę i połykanie (E)
Przewlekłe zapalenie ślinianek nieznacznie upośledzające sprawność ustroju (A/D)
Przewlekłe zapalenie ślinianek znacznie upośledzające sprawność ustroju (E)
Przetoki ślinowe kwalifikujące się do zabiegu operacyjnego (B)
Przetoki ślinowe nawracające po leczeniu operacyjnym (E)
Przewlekłe zapalenia okołozębia z zanikiem tkanki kostnej przyzębia z częściowym rozchwianiem zębów (D)
Złamanie szczęki lub żuchwy, niezrośnięte lub zrośnięte nieprawidłowo, znacznie upośledzające zdolność żucia (D)
Zniekształcenie szczęki lub żuchwy uniemożliwiające żucie (E)
Ograniczenie rozwierania szczęk (odległość między górnymi a dolnymi siekaczami powyżej 2 cm) (A/D)
Przebyte operacje kostno-korekcyjne lub kostno-odtwórcze szczęki lub żuchwy z miernym upośledzeniem zdolności żucia (D)
Przebyte operacje kostno-korekcyjne lub kostno-odtwórcze szczęki lub żuchwy ze znacznym upośledzeniem zdolności żucia (E)
Przewlekłe schorzenia stawu żuchwowego miernie upośledzające zdolność żucia (D)
Przewlekłe schorzenia stawu żuchwowego znacznie upośledzające zdolność żucia (E)

Nos, gardło, krtań

Zwężenie nozdrzy (przednich lub tylnych) upośledzające drożność nosa (D)
Zarośnięcie jam nosowych (E)
Przewlekłe śluzowo-ropne lub ropne zapalenie zatok przynosowych (D)
Przewlekły naczynioruchowy nieżyt nosa upośledzający oddychanie (D)
Przewlekły suchy nieżyt lub suchy zanikowy nieżyt nosa znacznie upośledzający sprawność ustroju (D)
Zanikowy cuchnący nieżyt błony śluzowej nosa (ozena) (E)
Przewlekły nieżyt (zwykły, przerostowy lub zanikowy gardła lub krtani znacznie upośledzający sprawność ustroju) (E/D)
Blizny i zniekształcenia gardła, krtani lub tchawicy, upośledzające sprawność ustroju i oddychania (E)
Zaburzenia ruchomości wiązadeł głosowych na tle organicznym lub czynnościowym, upośledzające sprawność ustroju (D)
Wady wymowy znacznie upośledzające zdolność porozumiewania się (D)
Wady wymowy uniemożliwiające porozumiewanie się (E)

Narząd oddechowy

Przewlekła nieswoista choroba oskrzelowo-płucna (przewlekłe zapalenie oskrzeli, rozedma płuc) upośledzająca wskaźniki spirometryczne (D)
Przewlekła nieswoista choroba oskrzelowo-płucna (przewlekłe zapalenie oskrzeli, rozedma płuc), z wybitnym upośledzeniem wskaźników spirometrycznych (E)
Przewlekła nieswoista choroba oskrzelowo-płucna w okresie badań diagnostycznych lub leczenia specjalistycznego (B)
Astma oskrzelowa i zespoły astmatyczne ze sporadycznymi zaostrzeniami o niewielkim nasileniu (D)
Rozstrzenie oskrzeli nieznacznego stopnia (zniekształcenie oskrzeli) z towarzyszącymi objawami zapalnymi (D/E)
Rozlane wieloogniskowe rozstrzenie oskrzeli (E)
Liczne zwapnienia i zwłóknienia po przebytych rozsiewach krwiopochodnych gruźlicy bez upośledzenia sprawności oddechowej (D)
Zmiany bliznowate po przebytej gruźlicy płuc z upośledzeniem sprawności oddechowej (E)
Gruźlica węzłowo-płucna czynna (B)
Gruźlica rozsiana płuc (E)
Gruźlica płuc włóknista, włóknisto-guzkowa (B)
Serowate zapalenie płuc (B)
Zrosty i zgrubienia opłucnej, ograniczające ruchomość przepony z przemieszczeniem narządów miernie upośledzające sprawność oddechowo-krążeniową (D)
Śródmiąższowe zwłóknienie płuc i inne rzadkie choroby płuc nieupośledzające sprawności ustroju (A/D)
Śródmiąższowe zwłóknienie płuc i inne rzadkie choroby płuc upośledzające sprawność ustroju (E)
Ubytki tkanki płucnej po zabiegach operacyjnych nieupośledzające wydolności oddechowo-krążeniowej (D)
Ubytki tkanki płucnej po zabiegach operacyjnych upośledzające wydolność oddechowo-krążeniową (D)

Układ krążenia

Choroby mięśnia sercowego oraz (albo) zaburzenia rytmu nawracające lub trwałe, nieupośledzające sprawności ustroju (A/D)
Choroby mięśnia sercowego oraz (albo) zaburzenia rytmu nawracające lub trwałe, powodujące znaczne upośledzenie sprawności ustroju (E)
Choroba wieńcowa stabilna, bez przebytego zawału serca (D)
Choroba wieńcowa niestabilna lub z przebytym zawałem (E)
Wrodzone wady serca (E)
Zastawkowe wady serca bez powikłań, nieupośledzające sprawności fizycznej (klasa czynnościowa I) (E)
Wady zastawkowe serca upośledzające sprawność fizyczną (E)
Zaciskające zapalenie osierdzia lub stan po operacji z powodu tej choroby (E)
Rzut choroby reumatycznej w okresie leczenia (B)
Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej niepowodujące zaburzenia sprawności fizycznej (D)
Wypadanie płatka zastawki dwudzielnej powodujące zaburzenia sprawności fizycznej (E)
Inne choroby serca upośledzające trwale sprawność fizyczną (E)
Łagodne nadciśnienie tętnicze okresu drugiego (D)
Nadciśnienie tętnicze ciężkie, złośliwe lub przebiegające z poważnymi powikłaniami narządowymi (E)
Tętniaki (E)
Inne choroby naczyń krwionośnych upośledzające nieznacznie sprawność ustroju (D)
Choroby naczyń krwionośnych upośledzające sprawność ustroju lub po zabiegach operacyjnych dużych naczyń ze znaczną poprawą krążenia (D/E)
Choroby naczyń krwionośnych znacznie upośledzające sprawność ustroju, w tym także po operacjach rekonstrukcyjnych bez wyraźnej poprawy (E)

Układ trawienny

Choroby przełyku miernie upośledzające sprawność ustroju (D)
Choroby przełyku znacznie upośledzające sprawność ustroju (E)
Zrosty otrzewnej upośledzające sprawność ustroju (D)
Zrosty otrzewnej znacznie upośledzające sprawność ustroju (E)
Przewlekły nieżyt żołądka, dwunastnicy, jelit, z upośledzeniem sprawności ustroju (D)
Czynny wrzód żołądka lub dwunastnicy (B)
Choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy (D)
Choroba wrzodowa żołądka lub dwunastnicy z licznymi nawrotami lub powikłaniami (D/E)
Przebyta częściowa resekcja żołądka nieupośledzające sprawności ustroju (D)
Przebyta resekcja żołądka z upośledzeniem sprawności ustroju (E)
Niedowład lub rozstrzeń żołądka z zaleganiem treści (E)
Przebyte zabiegi operacyjne na jelitach z miernym upośledzeniem sprawności ustroju (D)
Zmiany organiczne lub czynnościowe jelita cienkiego upośledzające sprawność ustroju (D)
Zmiany organiczne lub znaczne zmiany czynnościowe jelita grubego upośledzające sprawność ustroju (D)
Zmiany organiczne lub czynnościowe jelita grubego znacznie upośledzające sprawność ustroju (E)
Przewlekłe zapalenie pęcherzyka żółciowego upośledzające sprawność ustroju (D)
Kamica dróg żółciowych (D)
Przebyta operacja pęcherzyka żółciowego i (lub) dróg żółciowych upośledzająca sprawność ustroju (D)
Niedawno przebyte zapalenie wirusowe wątroby (B)
Przewlekłe zapalenie wątroby (E)
Marskość wątroby (E)
Przewlekła hiperbilirubinemia (D)
Nosicielstwo wirusowe zapalenia wątroby (WZW) (D)
Przebyte pourazowe uszkodzenie wątroby (D)
Przewlekłe choroby trzustki (E)
Przepukliny (A/D)
Przepukliny przeponowe znacznie upośledzające sprawność ustroju (E)
Przetoki i szczeliny odbytnicy lub okolicy odbytu nieupośledzające sprawności ustroju (B)
Przetoki okołoodbytnicze lub odbytnicy pierwotne i nawrotowe (E)
Żylaki odbytu z owrzodzeniami (D)
Wynicowanie i wypadanie śluzówki odbytnicy (E)
Gruźlica narządów jamy brzusznej (B)
Przebyta gruźlica narządów jamy brzusznej (D)
Bąblowiec, grzybica narządów jamy brzusznej (E)

Gruczoły wydzielania wewnętrznego

Wole znacznych rozmiarów (D)
Zmiany czynności tarczycy z wolem lub bez wola (D)
Choroba Gravesa-Basedowa (E)
Choroby przysadki mózgowej (E)
Choroby nadnerczy (E)
Choroby gruczołów przytarczycznych (E)
Cukrzyca (D)
Wielogruczołowe zaburzenia czynnościowe nieznacznie upośledzające przemiany hormonalne (D)
Wielogruczołowe zaburzenia czynnościowe upośledzające przemiany hormonalne (E)

Inne choroby wewnętrzne

Niedokrwistości hemolityczne i niedoborowe niewielkiego stopnia, niepoddające się leczeniu (D)
Niedokrwistości hemolityczne i niedoborowe znacznego stopnia, niepoddające się leczeniu (E)
Niedokrwistości aplastyczne, trwałe granulocytopenie, małopłytkowości niepoddające się leczeniu oraz choroby rozrostowe szpiku i układu chłonnego (E)
Niedokrwistości wtórne niewielkiego stopnia, towarzyszące innym chorobom, ale rokujące ustąpienie (B)
Zespół nabytego upośledzenia odporności (AIDS) i inne defekty immunologiczne (nabyte i wrodzone) (E)
Powiększenie śledziony bez zmiany w wątrobie i krwi w okresie obserwacji (B)
Pooperacyjny brak śledziony (A/D)
Choroby lub uszkodzenia narządów wywołane promieniowaniem jonizującym lub niejonizującym (E)
Układowe choroby tkanki łącznej w okresie obserwacji (B)
Układowe choroby tkanki łącznej (E)
Skaza moczanowa (dna) nieznacznie upośledzająca sprawność ustroju (D)
Inne choroby przemiany materii nieznacznie upośledzające sprawność ustroju (D)
Gruźlica poza układem oddechowym (D/E)

Źródła: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 25 czerwca 2004 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach, USTAWA z dnia 21 listopada 1967r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej